Servicebetingelser

Generelle servicebetingelser for serviceaftaler på højvandslukke og rottespærre. Gældende pr. 1 januar 2016
1.Anvendelseområde

1.1 Disse servicebetingelser finder anvendelse på enhver serviceydelse på højvandslukke og rottespærre-aftaler fra KloakRotten, CVR nr. 29431744, Hillegom Allé 33, 2791 Dragør.

1.2. Betingelserne er et supplement til den indgåede aftale mellem KloakRotten og Kunden.

.3 KloakRotten forbeholder sig retten til at ændre sine servicebetingelser.

Servicebetingelserne træder i kraft fra den førstkommende måned efter de ændrede servicebetingelser er fremsendt eller når Kunden med rimelighed har haft mulighed for at blive opmærksom på de ændrede servicebetingelser. Seneste version af servicebetingelserne kan ses på:
https://www.kloak-rotten.dk/servicebetingelser

1.4 Anvendelse af Kundens egne betingelser er ikke gældende, medmindre KloakRotten og Kunden skriftligt aftaler andet.

2. Servicevilkår

2.1 Serviceaftalen omfatter besøg én gang årligt, der udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn på komponenter/udstyr som er nævnt i serviceaftalen. Leverandørens vedligeholdelsesvejledning bliver gennemgået såfremt andet ikke fremgår tydeligt af selve aftalen

2.2 Servicebesøg udføres altid i normal arbejdstid mandag-fredag.

2.3 Kunden er ansvarlig for, at KloakRottens servicemontører sikres uhindret adgang til anlægget, og at montøren kan tilgå anlægget på lovlig vis. Kunden er forpligtet til at følge KloakRottens rimelige anvisninger, forinden servicen kan gennemføres – herunder sådanne forhold, som er nødvendiggjort af gældende arbejdsmiljøregler. Imødekommes sådanne anvisninger ikke, kan KloakRotten bringe aftalen til ophør uden varsel.

2.4 KloakRotten skriver ud til Kunden på den oplyste e-mailadresse minimum 5 dage før eller mere. før et servicebesøg af højvandslukke udføres. Hvis det konstateres, at der ingen er hjemme på den givne dag for servicebesøget, forbeholder KloakRotten sig retten til at fakturere Kunden for forgæves kørsel efter gældende timepris.

2.5 Rottespærrer kan som udgangspunkt serviceres uden at Kunden er hjemme. Hvor det ikke er muligt, for eksempel ved installering i brønd placeret bag lukket dør/port m.m., bliver Kunden kontaktet for nærmere aftale om servicebesøg.

2.6. En serviceaftale omfatter dog ikke

  • Tilkald ved driftsfejl
  • Tilkald ved fejlbetjening eller strømsvigt
  • Forbrug af reservedele og forbrugsmaterialer
  • Forgæves kørsel til bekræftet servicebesøg
  • Fejl på anlægget der er forårsaget af lynnedslag
  • Fejlfinding ved fejl på de elektroniske komponenter
  • Skader eller fejl forårsaget af uautoriseret personer
  • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallationer
  • Skader eller fejl forårsaget af udefrakommende omstændigheder som ikke er i KloakRottens kontrol
  • Skader eller reparation som følge af forstoppelse eller skybrud m.m.

2.7 For alle serviceaftaler gælder, at reparationer der skyldes uautoriseret betjening af tredjemand eller Kunden selv ikke er inkluderet og vil blive afholdt for Kundens regning til KloakRottens gældende timepris. Ligeledes afholdes udgiften til evt. reparationer af defekt udstyr som følge af forstoppelse skybrud m.m. for kundens regning.

2.8 Hvis alarmer skyldes fejlbetjening af tredjemand eller Kunden selv eller der er ydet hærværk på udstyret, vil udbedring være på Kundens regning til KloakRottens gældende timepris og pris for eventuelle reservedele efter gældende dagspriser.

3. Tilkald reparation og mangler

3.1 Tilkald kan bestilles på paw@kloak-rotten.dk eller på telefon 30325632 mandag – fredag mellem 7:30 til 15:00.Ved henvendelse aftales dag og tidspunkt for servicebesøg.

3.2 KloakRotten yder reklamationsret i forhold til købeloven på udførte reparationer samt udført arbejde, medmindre andet skriftligt er aftalt.

3.3 KloakRotten er alene forpligtet til at foretage service og reparation eller udskiftning af dele i henhold til servicebetingelserne og serviceaftalen. Er en reparation mangelfuld eller er der mangler ved materiale leveret i henhold til serviceaftalen, afhjælper KloakRotten inden for rimelig tid.

3.4 Indsigelse/reklamationer vedrørende mangelfulde serviceydelser eller mangler ved leverede reservedele skal meddeles KloakRotten skriftligt straks efter at manglen viser sig, inklusiv beskrivelse af manglen.

4. Reparationer, Reservedele og forbrugsmaterialer

4.1.  Såfremt der udskiftes reservedele, afregnes disse reservedele efter forbrug og til gældende dagspriser.

4.2 Såfremt en reservedel ikke er en lagervare, forbeholder Kloakrotten sig retten til at opkræve for genbesøg ved evt. reparationer.

4.3. KloakRotten forbeholder sig retten til at opkræve miljøtillæg samt tillæg for forbrugsvarer og værnemidler efter gældende dagspriser.

5. Betaling

5.1 KloakRotten fremsender faktura på mail. Ved fremsendelse af papirfaktura opkræves et faktureringsgebyr på 75 kr. pr. faktura.

5.2 Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet fremgår af den indgåede aftale. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt, beregnes rente på 1,2 % pr. måned indtil betalingen finder sted samt rykkergebyr på kr. 100.

6.Timepriser

6.1 For arbejde udover det i serviceaftalen indeholdte arbejde afregnes der til KloakRottens gældende timepriser. Aktuelle timepriser kan findes på https://kloak-rotten.dk/priser

7. Regulering af priser

7.1 KloakRotten forbeholder sig retten til uden varsel 1 gang årlig at regulere serviceaftaleprisen i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på Kundens serviceaftale.

8. Misligholdelse og kundens forpligtigelser

8.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtigelser væsentlig i henhold til serviceaftalen, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende betaling.

8.2 Det er Kundens eget ansvar at tjekke om en mail fra KloakRotten skulle være havnet i uønsket post, og det er således ikke KloakRottens ansvar hvis en eventuel faktura eller anden information ikke bliver læst af Kunden. KloakRotten kan derfor ikke gøres ansvarlig for tab eller meromkostninger i forbindelse med evt. tillæg af renter og gebyrer.

8.3 Undlader Kunden bevidst at besvare henvendelser fra KloakRotten i forbindelse med advisering af kommende servicebesøg, forbeholder KloakRotten sig retten til at ophæve serviceaftalen med øjeblikkelig virkning og uden varsel.

9. Ændringer i kontaktoplysningerne

9.1 Ved ændringer i kontaktoplysningerne har Kunden pligt til at oplyse KloakRotten herom, eksempelvis nyt telefonnummer, mailadresse, eller ny kontaktperson, så der altid kan foranlediges kontakt.

9.2 Såfremt KloakRotten ikke får besked herom eller kan komme i kontakt med Kunden, kan KloakRotten uden varsel annullere serviceaftalen og KloakRotten kan ikke stilles til ansvar for det manglende serviceeftersyn.

10. Fornyelse og opsigelse af serviceaftalen

10.1. Bindingsperioden for en serviceaftale er minimum 1 år, såfremt andet ikke tydeligt fremgår af aftalen. Efter bindingsperiodens udløb fortsætter aftalen et år ad gangen til den opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en aftaleperiode. En aftaleperiode er altid 12 måneder.

10.2 KloakRotten forbeholder sig ret til at opsige serviceaftalen, hvis systemet grundet sin alder eller slitage ikke kan bringes til at fungere uden væsentlig fejl og mangler.

10.3 Ved fornyelse af og opsigelse af serviceaftalen gælder i øvrigt de betingelser som er særligt aftalt i serviceaftalen.

11. Ansvarsbegrænsninger / Reklamationer

11.1 Der ydes ikke reklamationsret på forbrugsmaterialer, software, batterier etc.

11.2 Der ydes ikke reklamationsret som følge af forstoppelse i kloaksystemet.

11.3 Der ydes ikke reklamationsret på udskiftede dele, som er bidt i stykker pga. manglende sikring mod rotter.

11.4 KloakRotten kan ikke gøres ansvarlig for tab eller svigt såfremt Kunden ikke ønsker defekt udstyr repareret.

12. Ansvar

12.1 KloakRotten hæfter kun for skader på udstyr og dele der direkte kan henføres til ydelser leveret under serviceaftalen og alene hvis skaden er tilføjet ved grov uagtsomhed.

13. Leveringshindringer og force majeure

13.1 I tilfældet af at KloakRotten eller Kunden er forhindret i at opfylde Serviceaftalen eller Servicebetingelserne grundet force majeure (strejker, naturkatastrofe, ekstreme vejr- og vejrforhold, epidemier, pandemier, krig, oprør og uroligheder, eller andre ekstraordinære begivenheder) er den pågældende part ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse.

Den pågældende part skal tidligst muligt give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere omstændigheder og den forventede varighed af force majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt.

Force majeure betyder omstændigheder der indtræffer efter indgåelse af serviceaftalen og som er uden for den pågældende parts kontrol, hvis den pågældende part har udvist den omhu som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes.

Hvis en force majeure begivenhed medfører at en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtigelser, skal dette sidestilles med at den pågældende part er ude af stand til at helt eller delvis at opfylde sine forpligtigelser. Pengemangel er ikke force majeure.

14.Tvister

14.1 Tvister mellem Kunden og KloakRotten afgøres efter dansk ret. En eventuel sag mod KloakRotten med relation til ydelser leveret i henhold til servicebetingelserne anlægges til Byggeriets Ankenævn.

15. Ikrafttrædelse og ændringer

15.1 Servicebetingelserne for KloakRotten er gældende fra d. 1. januar 2023.

Menu